هتل 5 ستاره گرند هیات دبی

Grand Hyatt Dubai

شما اولین امتیاز دهنده باشید من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
عود متا، Dubai Healthcare City، نزدیک خیابان شیخ زائد و مرکز خرید وافی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فاهتل 5 ستاره گرند هیات دبی - Grand Hyatt Dubai - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ایران ایر ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۵,۶۷۱,۰۰۰ ۸,۷۷۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۵,۶۷۱,۰۰۰ ۸,۷۷۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ایران ایر ۶ آبان ۹ آبان ۳ شب BB ۵,۶۷۱,۰۰۰ ۸,۷۷۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ایران ایر ۱۳ آبان ۱۶ آبان ۳ شب BB ۵,۶۷۱,۰۰۰ ۸,۷۷۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
ایران ایر ۱۲ آبان ۱۵ آبان ۳ شب BB ۵,۶۷۱,۰۰۰ ۸,۷۷۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
ایران ایر ۹ آبان ۱۲ آبان ۳ شب BB ۵,۶۷۱,۰۰۰ ۸,۷۷۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
ایران ایر ۱۹ آبان ۲۲ آبان ۳ شب BB ۵,۶۷۱,۰۰۰ ۸,۷۷۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۵,۶۷۱,۰۰۰ ۸,۷۷۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۴ روز مانده
ایران ایر ۲۰ آبان ۲۳ آبان ۳ شب BB ۵,۶۷۱,۰۰۰ ۸,۷۷۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
ماهان ۱ آبان ۴ آبان ۳ شب BB ۵,۹۰۱,۰۰۰ ۹,۰۰۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۴ آبان ۷ آبان ۳ شب BB ۵,۹۰۱,۰۰۰ ۹,۰۰۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ماهان ۳۰ مهر ۳ آبان ۳ شب BB ۵,۹۰۱,۰۰۰ ۹,۰۰۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۵,۹۰۱,۰۰۰ ۹,۰۰۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۳ آبان ۶ آبان ۳ شب BB ۵,۹۰۱,۰۰۰ ۹,۰۰۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۵,۹۷۱,۰۰۰ ۹,۰۷۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ماهان ۸ آبان ۱۱ آبان ۳ شب BB ۶,۱۹۰,۰۰۰ ۹,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۹ روز مانده
ایران ایر ۱۶ آبان ۱۹ آبان ۳ شب BB ۶,۴۲۱,۰۰۰ ۹,۵۲۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
ایران ایر ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۶,۷۰۶,۰۰۰ ۱۰,۸۴۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۶,۷۰۶,۰۰۰ ۱۰,۸۴۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۶,۷۰۶,۰۰۰ ۱۰,۸۴۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ایران ایر ۸ آبان ۱۲ آبان ۴ شب BB ۶,۷۰۶,۰۰۰ ۱۰,۸۴۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۹ روز مانده
ایران ایر ۱۲ آبان ۱۶ آبان ۴ شب BB ۶,۷۰۶,۰۰۰ ۱۰,۸۴۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
ایران ایر ۱۶ آبان ۲۰ آبان ۴ شب BB ۶,۷۰۶,۰۰۰ ۱۰,۸۴۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
ایران ایر ۱۹ آبان ۲۳ آبان ۴ شب BB ۶,۷۰۶,۰۰۰ ۱۰,۸۴۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۷ آبان ۴ شب BB ۶,۷۰۶,۰۰۰ ۱۰,۸۴۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۴ روز مانده
ایران ایر ۲۲ آبان ۲۶ آبان ۴ شب BB ۶,۷۰۶,۰۰۰ ۱۰,۸۴۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۳ روز مانده
ماهان ۳۰ مهر ۴ آبان ۴ شب BB ۶,۹۳۶,۰۰۰ ۱۱,۰۷۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۶,۹۳۶,۰۰۰ ۱۱,۰۷۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۶,۹۳۶,۰۰۰ ۱۱,۰۷۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۳ آبان ۷ آبان ۴ شب BB ۶,۹۳۶,۰۰۰ ۱۱,۰۷۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۴ آبان ۸ آبان ۴ شب BB ۶,۹۳۶,۰۰۰ ۱۱,۰۷۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ماهان ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۷,۰۰۶,۰۰۰ ۱۱,۱۴۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ایران ایر ۱۵ آبان ۱۹ آبان ۴ شب BB ۷,۴۵۶,۰۰۰ ۱۱,۵۹۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
ماهان ۲ آبان ۷ آبان ۵ شب BB ۷,۹۷۱,۰۰۰ ۱۳,۱۴۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
با خدمات با کلاس جهانی در هتل گراند حیات، بهترین اقامتتان را تجربه کنید. در کنار خیابان شلوغ شیخ زائد، هتل گراند حیات در میان باغ ها و استخر های سرپوشیده و روباز، با 13 رستوران مفتخر است که پذیرای مسافران باشد. خدمات اسپا نیز در این هتل ارائه می گردد. همه اتاق های گراند حیات با دکوراسیون عربی تزیین شده و شامل یک تلویزیون تخت، وای فای رایگان و یک مینی بار می باشد. حمّام مرمرین و لوکس شامل وان، حوله حمّام و لوازم آرایش ویژه هستند. میهمانان می توانند از بین غذاهای هندی، ژاپنی و سنگاپوری در رستوران های گراند حیات انتخاب کرده و در یکی از تراس های مشرف به زمین های هتل غذا میل کنند. آشپزخانه های اُپن به مسافران اجازه می دهد تا سرآشپز ها را هنگام طبخ غذا مشاهده نمایند. میهمانان می توانند از حمّام آفتاب در منطقه بزرگ استخر هتل لذّت ببرند یا از استخر سرپوشیده استفاده کنند، یا در مرکز فیتنس بی نظیر گراند حیات کالری بسوزانند. این هتل دارای یک دهلیز نیز هست که شامل باغ سرپوشیده استوایی با نهر ها و پل هاست. باشگاه گلف و قایق رانی دبی کریک کمتر از دو کیلومتر با هتل فاصله دارد. برج خلیفه و مجتمع تجاری دبی مال هم به اندازه 15 دقیقه با اینجا فاصله زمانی دارند. با پیاده روی به مدّت 15 دقیقه می توان به مرکز خرید وافی رسید. بر دبی مکان ایده آلی برای کسانی است که صحرا، گردش و تجارت را دوست دارند.
امکانات :
بیرونی: استخر روباز، باغ
فعالیت ها: زمین تنیس، سونا، مرکز فیتنس، اسپا و مرکز سلامتی، ماساژ، جکوزی، حمّام، استخر سرپوشیده، زمین بازی کودکان
غذا و نوشیدنی: رستوران، بار، صبحانه در اتاق، رستوران(سفارش غذا به صورت جدا)، رستوران(بوفه)، منوی ویژه غذاهای رژیمی(در صورت تقاضا)
اینترنت: رایگان! وای فای در تمام قسمت های هتل بدون هیچ هزینه ای موجود است.
پارکینگ: رایگان! پارکینگ رایگان خصوصی در محل امکان پذیر است(نیازی به رزرو نیست.)
خدمات: سرویس اتاق، اجاره اتومبیل، تاکسی به فرودگاه(اضافه بها)، پذیرش 24 ساعته، پذیرش و خروج میهمان سریع السیر، تبدیل ارز،پذیرش تور، سرویس بلیط، نگهداری چمدان ها، دستگاه خودپرداز ATM، سرویس مستخدم، سرویس نگهداری از کودک، لباسشویی، خشکشویی، خدمات اتو، ماشین برق کفش، اتوی بخار لباس ها، امکانات برگزاری نشست ها/ضیافت ها، مرکز تجارت، فاکس/فوتوکپی، مرکز زیبایی/آرایشگاه، مغازه کادو فروشی، امکانات اتاق VIP
عمومی: روزنامه، گاوصندوق، مغازه(در هتل)، اتاق های بدون سیگار، امکانات ویژه میهمانان معلول، اتاق های خانواده، آسانسور، مکان مخصوص سیگار کشیدن
زبان ها: چینی، فیلیپینی، روسی، هلندی، کره ای، ایتالیایی، هندی، فرانسوی، اسپانیایی، انگلیسی، آلمانی، عربی
نمایش بیشتر

*هتل 5 ستاره گرند هیات دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
هنوز کاربری به این هتل پنج ستاره امتیاز نداده . شما اولین نفر باشید.
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

" من در این هتل اقامت داشتم. مسلما با یک شب اقامت در این هتل، دلتون می خواد که بیشتر بمونید. همه چیز از زمانی که پامون رو تو هتل گذاشتیم ، تا زمانی که از هتل خارج شدیم، عالی بود. اتاق ما در طبقه ی نهم با نمای خیلی زیبا بود.
"
مفید بود ؟ تشکر
" از پارک گرفته تا باغ این هتل، من همه چی رو دوست داشتم. همه شون یک جذابیت بخصوصی داشتن و خود هتل هم مستثنا از این قضه نیست. بزرگ و تمیز! اتاق های فوق العاده به همراه ابگرم در باشگاه و سرویس عالی!
"
مفید بود ؟ تشکر
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 5 ستاره گرند هیات دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 5 ستاره گرند هیات دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
بستن
انتقال یخ های قطب جنوب به دبی برای تامین آب شیرین
سفر به دبی در تابستان
تور دبی یک روزه به پارک آبی وایلد وادی
کمپانی داماک پروپرتیز
تور های هوایی دبی
7 کاری که باید در دبی مارینا انجام دهید
پروژه جدید هتل اتریشی وینا هاوس در دیره دبی
گردشگری ابوظبی
بی کران | در آسمان دبی شنا کنید
ویلای های شناور در دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 5 ستاره گرند هیات دبی

لطفا منتظر بمانید...