هتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی

Kempinski Hotel Mall of the Emirates

شما اولین امتیاز دهنده باشید من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان شیخ زاید، البرشا
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فاهتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی - Kempinski Hotel Mall of the Emirates - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ایران ایر ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۷,۴۰۵,۰۰۰ ۱۲,۲۴۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ایران ایر ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۷,۴۰۵,۰۰۰ ۱۲,۲۴۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
ایران ایر ۶ آبان ۹ آبان ۳ شب BB ۷,۴۰۵,۰۰۰ ۱۲,۲۴۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
ایران ایر ۱۳ آبان ۱۶ آبان ۳ شب BB ۷,۴۰۵,۰۰۰ ۱۲,۲۴۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
ایران ایر ۱۲ آبان ۱۵ آبان ۳ شب BB ۷,۴۰۵,۰۰۰ ۱۲,۲۴۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
ایران ایر ۹ آبان ۱۲ آبان ۳ شب BB ۷,۴۰۵,۰۰۰ ۱۲,۲۴۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
ایران ایر ۱۹ آبان ۲۲ آبان ۳ شب BB ۷,۴۰۵,۰۰۰ ۱۲,۲۴۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۵ روز مانده
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۷,۴۰۵,۰۰۰ ۱۲,۲۴۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۹ روز مانده
ایران ایر ۲۰ آبان ۲۳ آبان ۳ شب BB ۷,۴۰۵,۰۰۰ ۱۲,۲۴۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۶ روز مانده
ماهان ۲۷ مهر ۳۰ مهر ۳ شب BB ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۱۲,۴۷۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲۸ مهر ۱ آبان ۳ شب BB ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۱۲,۴۷۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۱ آبان ۴ آبان ۳ شب BB ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۱۲,۴۷۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ماهان ۴ آبان ۷ آبان ۳ شب BB ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۱۲,۴۷۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
ماهان ۲۹ مهر ۲ آبان ۳ شب BB ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۱۲,۴۷۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ماهان ۳۰ مهر ۳ آبان ۳ شب BB ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۱۲,۴۷۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ماهان ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۱۲,۴۷۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ماهان ۳ آبان ۶ آبان ۳ شب BB ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۱۲,۴۷۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۹ روز مانده
ماهان ۲۵ مهر ۲۸ مهر ۳ شب BB ۷,۶۷۵,۰۰۰ ۱۲,۵۱۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲۶ مهر ۲۹ مهر ۳ شب BB ۷,۶۷۵,۰۰۰ ۱۲,۵۱۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۷,۷۰۵,۰۰۰ ۱۲,۵۴۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
ماهان ۸ آبان ۱۱ آبان ۳ شب BB ۷,۹۲۴,۰۰۰ ۱۲,۷۶۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
ایران ایر ۱۶ آبان ۱۹ آبان ۳ شب BB ۸,۱۵۵,۰۰۰ ۱۲,۹۹۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۲ روز مانده
ایران ایر ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۹,۰۱۸,۰۰۰ ۱۵,۴۶۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ایران ایر ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۹,۰۱۸,۰۰۰ ۱۵,۴۶۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ایران ایر ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۹,۰۱۸,۰۰۰ ۱۵,۴۶۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
ایران ایر ۸ آبان ۱۲ آبان ۴ شب BB ۹,۰۱۸,۰۰۰ ۱۵,۴۶۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
ایران ایر ۱۲ آبان ۱۶ آبان ۴ شب BB ۹,۰۱۸,۰۰۰ ۱۵,۴۶۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
ایران ایر ۱۶ آبان ۲۰ آبان ۴ شب BB ۹,۰۱۸,۰۰۰ ۱۵,۴۶۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۲ روز مانده
ایران ایر ۱۹ آبان ۲۳ آبان ۴ شب BB ۹,۰۱۸,۰۰۰ ۱۵,۴۶۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۵ روز مانده
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۷ آبان ۴ شب BB ۹,۰۱۸,۰۰۰ ۱۵,۴۶۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۹ روز مانده
ایران ایر ۲۲ آبان ۲۶ آبان ۴ شب BB ۹,۰۱۸,۰۰۰ ۱۵,۴۶۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۸ روز مانده
ماهان ۲۶ مهر ۳۰ مهر ۴ شب BB ۹,۲۴۸,۰۰۰ ۱۵,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲۷ مهر ۱ آبان ۴ شب BB ۹,۲۴۸,۰۰۰ ۱۵,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲۸ مهر ۲ آبان ۴ شب BB ۹,۲۴۸,۰۰۰ ۱۵,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲۹ مهر ۳ آبان ۴ شب BB ۹,۲۴۸,۰۰۰ ۱۵,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ماهان ۳۰ مهر ۴ آبان ۴ شب BB ۹,۲۴۸,۰۰۰ ۱۵,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ماهان ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۹,۲۴۸,۰۰۰ ۱۵,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ماهان ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۹,۲۴۸,۰۰۰ ۱۵,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ماهان ۳ آبان ۷ آبان ۴ شب BB ۹,۲۴۸,۰۰۰ ۱۵,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۹ روز مانده
ماهان ۴ آبان ۸ آبان ۴ شب BB ۹,۲۴۸,۰۰۰ ۱۵,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
ماهان ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۹,۳۱۸,۰۰۰ ۱۵,۷۶۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
ماهان ۲۵ مهر ۲۹ مهر ۴ شب BB ۹,۳۶۸,۰۰۰ ۱۵,۸۱۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ایران ایر ۱۵ آبان ۱۹ آبان ۴ شب BB ۹,۷۶۸,۰۰۰ ۱۶,۲۱۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
ماهان ۲ آبان ۷ آبان ۵ شب BB ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ ۱۸,۹۲۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
با خدمات با کلاس جهانی هتل کمپینسکی، بهترین اقامتتان را تجربه کنید. در همسایگی Ski Dubai، هتل پنج ستاره کمپینسکی در دبی دسترسی مستقیمی به مجتمع تجاری امارات مال به شما ارائه می کند. میهمانان می توانند از پارک برفی و نمای برگفته شده از کلبه های ییلاقی اسکی سوییسی لذت ببرند یا کنار استخر روباز، حمّام آفتاب بگیرند. اتاق هایی مجلّل و مبله در هتل کمپینسکی شامل اتاق نشیمنی است که با یک تلویزیون LCD بزرگ کامل شده. همچنین یک مینی بار، گاو صندوق و سرویس چای/قهوه داخل اتاق از دیگر امکانات اتاق های این هتل است. گزینه های نهارخوری در کمپینسکی شامل Aspen، که هر روز بعد از ظهر چای سرو میکند، و Salero Tapas & Bodega، که با غذاهای اسپانیایی آماده پذیرایی هستند، می باشد. نوشیدنی های کنار استخر و شیشا نیز در Mosaic Chill موجود است. امکانات تفریحی هتل مرکز سلامت K، که شامل باشگاه نیز هست را شامل می شود. استخر و زمین تنیس.مرکز اسپای Softouch، درمان های Ayurvedic به میهمانان ارائه می دهد. پیشخدمت های 24 ساعته می توانند برای یک سافاری در صحرا، تورهای شهر دبی، یا ترانسفر به فرودگاه بین المللی دبی، که 20 دقیقه با اتومبیل فاصله دارد، برنامه ریزی کنند. پارک آبی وایلد وادی 3 کیلومتر از اینجا فاصله دارد. با اتومبیل، بعد از 20 دقیقه، می توان به باشگاه گلف امارات رسید. البرشا مکان خوبی برای مسافرین علاقمند به خرید، خرید لباس و مارک های مشهور لوکس است.
امکانات :
بیرونی: استخر روباز(همه ساله)، تراس، تراس آفتاب
اسکی: انبار اسکی، مدرسه اسکی، تجیزات اسکی جهت اجاره، فروشدنده پاس اسکی، دسترسی به اسکی نزدیک هتل
فعالیت ها: زمین تنیس، زمین گلف(در 3 کیلومتری)، اسکی، بولینگ، سونا، مرکز فیتنس، مرکز اسپا و سلامتی، ماساژ، اتاق بازی، زمین بازی کودکان
غذا و نوشیدنی: رستوران(Aspen: بین‌المللی، Olea: خاور میانه ای، Salero Tapas & Bodega: اسپانیایی)، بار، صبحانه در اتاق، اسنک بار، رستوران(سفارش غذای جدا)، منوی غذای ویژه رژیمی(در صورت تقاضا)
اینترنت: رایگان! وای فای در تمام قسمت های هتل بدون هیچ هزینه ای موجود است.
پارکینگ: رایگان! پارکینگ رایگان خصوصی در محل امکان پذیر است(نیازی به رزرو نیست.)
خدمات: سرویس اتاق، اجاره اتومبیل، آژانس(اضافه بها)، تاکسی به فرودگاه(اضافه بها)، منشی 24 ساعته، پذیرش و تحویل اتاق از مسافران به صورت سریع السیر)، تبدیل ارز،منشی تور، سرویس بلیط، نگهداری چمدان ها، دستگاه خودپرداز ATM، سرویس مستخدم، پذیرش و تحویل اتاق از مسافران به صورت خصوصی، سرویس نگهداری از کودک، لباسشویی، خشکشویی، خدمات اتو، ماشین برق کفش، اتوی بخار لباس ها، برگزاری نشست ها/ضیافت ها، مرکز تجارت، فاکس/فوتوکپی، مرکز زیبایی/آرایشگاه،مغازه کادو فروشی، امکانات اتاق VIP
عمومی: روزنامه، گاوصندوق، مینی مارکت (داخل هتل)، اتاق های بدون سیگار، امکانات برای میهمانان معلول، اتاق های خانواده، آسانسور، اتاق های عایق صدا، اتاق های بدون آلرژی، مکان مخصوص سیگار کشیدن
زبان ها: اوکراینی، ترکی، فیلیپینی، روسی، نروژی، هلندی، ایتالیایی، اندونزیایی، هندی، فرانسوی، اسپانیایی، انگلیسی، آلمانی عربی
نمایش بیشتر

*هتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
هنوز کاربری به این هتل پنج ستاره امتیاز نداده . شما اولین نفر باشید.
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

احمد
0 تشکر
" حدودا یک سال پیش در این هتل اقمت داشتیم و عاشقش شدیم. بعضی وقتا که به یک جای قدیمی بر می گردی، نمی تونه انتظاراتتون رو بر اورده کنه، اما این هتل یه چیز دیگه بود!
"
مفید بود ؟ تشکر
maryam.m
0 تشکر
" بعد از مشکلاتی که در پذیرش من پیش اومد، باید بگم که تحت تاثیر مدیر این هتل قرار گرفتم که با شخصا مشکل من رو حل کرد و امکانات هتل 5 ستاره ای رو در اختیار من گذاشت.
"
مفید بود ؟ تشکر
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
سایر هتل های پنج ستاره نزدیک به هتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی
بستن
اینترنت وای فای رایگان در دبی برای عید قربان
مترو در شهر دبی
تور دبی بالن سواری
نحوه پرداخت پاداش حین کار در دبی
کنفرانس و نمایشگاه ساخت بیمارستان و مرکزهای درمانی دبی
گرانترین لاستیک های جهان در دبی
مرکز خرید جهانی دبی دستخوش طراحی مجدد می شود
اطلاعات گردشگری دبی و نکات مربوط به سفردبی
عکس هوایی برج العرب در گوگل بروز شد
اطلاعات ضروری کل حمل و نقل دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 5 ستاره کمپینسکی امارات مال دبی

لطفا منتظر بمانید...