هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی

City Seasons Hotel Dubai

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
پورت سعید، خیابان المکتوم، دیره، دبی، امارات محده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - دبی فا

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ماهان ۲۹ مرداد ۱ شهریور ۳ شب BB ۲,۴۲۵,۰۰۰ ۲,۴۲۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۲,۷۲۶,۰۰۰ ۲,۵۷۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ماهان ۲۹ مرداد ۲ شهریور ۴ شب BB ۲,۶۸۳,۰۰۰ ۲,۶۸۳,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۰۸۴,۰۰۰ ۲,۸۸۴,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۲۴ شهریور ۲۷ شهریور ۳ شب BB ۳,۱۰۹,۰۰۰ ۳,۱۰۹,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲۷ روز مانده
HB ۳,۴۲۸,۰۰۰ ۳,۲۷۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۱۰ شهریور ۱۳ شهریور ۳ شب BB ۳,۱۰۹,۰۰۰ ۳,۱۰۹,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۳,۴۲۸,۰۰۰ ۳,۲۷۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۳۰ مرداد ۲ شهریور ۳ شب BB ۳,۱۴۵,۰۰۰ ۳,۱۴۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۴۶,۰۰۰ ۳,۲۹۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۳۱ مرداد ۳ شهریور ۳ شب BB ۳,۱۵۵,۰۰۰ ۳,۱۵۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۵۶,۰۰۰ ۳,۳۰۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ماهان ۳۱ مرداد ۳ شهریور ۳ شب BB ۳,۱۸۵,۰۰۰ ۳,۱۸۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۸۶,۰۰۰ ۳,۳۳۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ماهان ۳۰ مرداد ۲ شهریور ۳ شب BB ۳,۲۱۵,۰۰۰ ۳,۲۱۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۱۶,۰۰۰ ۳,۳۶۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۲ شهریور ۶ شهریور ۴ شب BB ۳,۲۳۴,۰۰۰ ۳,۲۳۴,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۶۳۵,۰۰۰ ۳,۴۳۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۷ شهریور ۱۱ شهریور ۴ شب BB ۳,۲۶۹,۰۰۰ ۳,۲۶۹,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۶۷۵,۰۰۰ ۳,۴۷۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۷ شهریور ۱۱ شهریور ۴ شب BB ۳,۲۶۹,۰۰۰ ۳,۲۶۹,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۶۷۵,۰۰۰ ۳,۴۷۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۹ شهریور ۱۳ شهریور ۴ شب BB ۳,۳۳۷,۰۰۰ ۳,۳۳۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۷۵۶,۰۰۰ ۳,۵۵۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۳۰ مرداد ۳ شهریور ۴ شب BB ۳,۳۸۳,۰۰۰ ۳,۳۸۳,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۸۴,۰۰۰ ۳,۵۸۴,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۲۴ شهریور ۲۸ شهریور ۴ شب BB ۳,۳۷۲,۰۰۰ ۳,۳۷۲,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲۷ روز مانده
HB ۳,۷۹۶,۰۰۰ ۳,۵۹۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۲۳ شهریور ۲۷ شهریور ۴ شب BB ۳,۳۷۲,۰۰۰ ۳,۳۷۲,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲۶ روز مانده
HB ۳,۷۹۶,۰۰۰ ۳,۵۹۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۱۰ شهریور ۱۴ شهریور ۴ شب BB ۳,۳۷۲,۰۰۰ ۳,۳۷۲,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۳,۷۹۶,۰۰۰ ۳,۵۹۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۱۰ شهریور ۱۴ شهریور ۴ شب BB ۳,۳۷۲,۰۰۰ ۳,۳۷۲,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۳,۷۹۶,۰۰۰ ۳,۵۹۵,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ماهان ۳۰ مرداد ۳ شهریور ۴ شب BB ۳,۴۰۳,۰۰۰ ۳,۴۰۳,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۰۴,۰۰۰ ۳,۶۰۴,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ماهان ۳۱ مرداد ۴ شهریور ۴ شب BB ۳,۴۱۳,۰۰۰ ۳,۴۱۳,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۱۴,۰۰۰ ۳,۶۱۴,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۳۱ مرداد ۴ شهریور ۴ شب BB ۳,۴۲۳,۰۰۰ ۳,۴۲۳,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۲۴,۰۰۰ ۳,۶۲۴,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
هتل سیتی سیزن دبی در مرکز دبی واقع شده و 500 متر از برج ساعت دیره و 5 دقیقه پیاده از ایستگاه مترو دیره سیتی سنتر فاصله دارد. هتل شامل استخر روباز و تراس حمّام آفتاب می باشد و اتاق ها نیز به تهویه مطبوع مجهّز هستند. اتاق های جادار هتل با رنگ های خنثی و مبلمان چوبی مدرن تزئین یافته اند. اتاق ها دارای پنجره های از کف تا سقف با نمای پانورامیک از شهر شامل تلویزیون تخت با کانال های ماهواره ای می شوند. رستوران New Season با غذاهای بین المللی و عربی با یک تراس سایه دار بیرونی منتظر شماست این هتل همچنین رستوران شیکی با غذاهای دریایی محلّی و رستوران ایتالیایی با جوّ Tuscan در اختیار دارد که با غذاهای خنگی و سنّتی از میهمانان پذیرایی می کند. میهمانان می توانند در جکوزی استراحت کنند، یا سری به باشگاه سلامتی بالای پشت بام که امکانات ماساژ ارائه می دهد بزنند یا به باشگاه مجهز بروند. وای فای رایگان هم در مکان های عمومی موجود است. سیتی سیزنز از فرودگاه بین المللی دبی 10 دقیقه با اتومبیل و از مرکز خرید معروف سیتی سنتر هم 5 دقیقه پیاده فاصله دارد. پذیرش 24 ساعته به همراه پارکینگ رایگان نیز در محل موجود می باشند. دیره منطقه مناسبی برای مسافران علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
امکانات :
بیرونی: استخر روباز،استخر روباز(همه ساله)
فعالیت ها: سونا، مرکز فیتنس، حمّام، جکوزی
غذا و نوشیدنی: رستوران(New Seasons Restaurant: خاورمیانه ای، آسیایی، بین المللی، Pasta and Pesto Italian Restaurant: ایتالیایی)، صبحانه در اتاق، رستوران(سفارش غذا به صورت جدا)، رستوران(بوفه)
اینترنت: رایگان! وای فای در مکان های عمومی هتل بدون هیچ هزینه ای موجود است، رایگان! اینترنت با سیم در اتاق ها بدون هیچ هزینه ای موجود است.
پارکینگ: رایگان! پارکینگ رایگان خصوصی در محل امکان پذیر است(نیازی به رزرو نیست.)
خدمات: سرویس اتاق، آژانس(اضافه بها)، تاکسی به فرودگاه(اضافه بها)، پذیرش 24 ساعته، پذیرش و خروج میهمان سریع ، تبدیل ارز، نگهداری چمدان ها، سرویس مستخدم، لباسشویی، خشکشویی، خدمات اتو، ماشین برق کفش، امکانات برگزاری نشست ها/ضیافت ها، مرکز تجارت، فاکس/فوتوکپی،مرکز زیبایی/آرایشگاه، مغازه کادو فروشی، امکانات اتاق VIP
عمومی: روزنامه، گاوصندوق، مغازه(در هتل)، اتاق های بدون سیگار، امکانات ویژه میهمانان معلول، اتاق های خانواده، آسانسور
زبان ها: فیلیپینی، هندی، انگلیسی، عربی
نمایش بیشتر

*هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این هتل چهار ستاره امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

" موقعیت هتل ایده آله، تمیزه و کارکنان کارآمد و مفیدند. اونها احساس مشتری ها رو درک می کنند و با اونا درست رفتار می کنند. ما زودتر از وقت معین رسیدیم ولی وقتی دیدند همه به خاطر سفر طولانی خسته اند اتاق رو سریع برامون آماده کردند. ترانسفر اون اطراف هیچ مشکلی نداره و سیتی سنتر دیره خیلی به اونجا نزدیکه. ناهار و صبحانه هم خوبه. اما من قطعا یک بار دیگه به این هتل نمیرم.
"
مفید بود ؟ تشکر
sahar y
0 تشکر
" این هتل برای سفرهای تکی و دو نفره خوبه. امکانات در حد عادیه اما کیفیت خوبی داره. این هتل برای مسافرانی که بودجه براشون اهمیت داره هم همیشه خوبه. نرخ قیمت هاش از ارزون تا متوسطه. پذیرش رفتار دوستانه ای داره و موقعیت هتل هم بد نیست.
"
مفید بود ؟ تشکر
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
سایر هتل های چهار ستاره نزدیک به هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
هتل 4 ستاره الجوهارا گاردنز دبی
Al Jawhara Gardens Hotel 4-star hotel
هتل 4 ستاره رینتری دبی
Raintree Hotel 4-star hotel
هتل 4 ستاره کوپتورن دبی
Copthorne Hotel Dubai 4-star hotel
هتل 4ستاره متروپولیتن دیره دبی
Metropolitan Deira Hotel 4-star hotel
هتل 4 ستاره آواری دبی
Avari Dubai Hotel 4-star hotel
هتل 4 ستاره اونیو دبی
Avenue Hotel Dubai 4-star hotel
هتل 4 ستاره میلنیوم فرودگاه دبی
Millennium Dubai Airport Hotel 4-star hotel
بستن
10 واقعیت جالب درباره دبی
مرکز خرید جهانی دبی دستخوش طراحی مجدد می شود
109 رستوران ایرانی در دبی
نمایشگاه هدایا دبی
دبی به ابوظبی | بهترین مسیرها برای سفر از دبی به ابوظبی
راهنمای پالم جمیرا
مقایسه چرخ فلک های چشم لندن و چشم دبی
گرانترین لاستیک های جهان در دبی
ویلای های شناور در دبی
امارات تبدیل به بزرگترین استخدام کننده در خاورمیانه شده است

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی

لطفا منتظر بمانید...