هتل 4 ستاره اونیو دبی

Avenue Hotel Dubai

شما اولین امتیاز دهنده باشید من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان الرقه
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فاهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ایران ایر ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۳,۸۶۸,۰۰۰ ۵,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۲۳۱,۰۰۰ ۵,۸۹۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۳,۸۶۸,۰۰۰ ۵,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۲۳۱,۰۰۰ ۵,۸۹۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۶ آبان ۹ آبان ۳ شب BB ۳,۸۶۸,۰۰۰ ۵,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۲۳۱,۰۰۰ ۵,۸۹۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲۷ مهر ۳۰ مهر ۳ شب BB ۴,۰۹۸,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۶۱,۰۰۰ ۶,۱۲۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲۸ مهر ۱ آبان ۳ شب BB ۴,۰۹۸,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۶۱,۰۰۰ ۶,۱۲۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۱ آبان ۴ آبان ۳ شب BB ۴,۰۹۸,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۴۶۱,۰۰۰ ۶,۱۲۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۴ آبان ۷ آبان ۳ شب BB ۴,۰۹۸,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۴۶۱,۰۰۰ ۶,۱۲۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲۹ مهر ۲ آبان ۳ شب BB ۴,۰۹۸,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۴۶۱,۰۰۰ ۶,۱۲۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۳۰ مهر ۳ آبان ۳ شب BB ۴,۰۹۸,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۴۶۱,۰۰۰ ۶,۱۲۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۴,۰۹۸,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۴۶۱,۰۰۰ ۶,۱۲۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۳ آبان ۶ آبان ۳ شب BB ۴,۰۹۸,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۴۶۱,۰۰۰ ۶,۱۲۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲۵ مهر ۲۸ مهر ۳ شب BB ۴,۱۳۸,۰۰۰ ۵,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۰۱,۰۰۰ ۶,۱۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲۶ مهر ۲۹ مهر ۳ شب BB ۴,۱۳۸,۰۰۰ ۵,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۰۱,۰۰۰ ۶,۱۶۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۴,۱۶۸,۰۰۰ ۵,۴۷۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۵۳۱,۰۰۰ ۶,۱۹۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۴,۳۰۲,۰۰۰ ۶,۰۳۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۷۸۶,۰۰۰ ۷,۰۰۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۴,۳۰۲,۰۰۰ ۶,۰۳۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۷۸۶,۰۰۰ ۷,۰۰۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۴,۳۰۲,۰۰۰ ۶,۰۳۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۷۸۶,۰۰۰ ۷,۰۰۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲۶ مهر ۳۰ مهر ۴ شب BB ۴,۵۳۲,۰۰۰ ۶,۲۶۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۰۱۶,۰۰۰ ۷,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲۷ مهر ۱ آبان ۴ شب BB ۴,۵۳۲,۰۰۰ ۶,۲۶۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۰۱۶,۰۰۰ ۷,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲۸ مهر ۲ آبان ۴ شب BB ۴,۵۳۲,۰۰۰ ۶,۲۶۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۰۱۶,۰۰۰ ۷,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲۹ مهر ۳ آبان ۴ شب BB ۴,۵۳۲,۰۰۰ ۶,۲۶۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۰۱۶,۰۰۰ ۷,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۳۰ مهر ۴ آبان ۴ شب BB ۴,۵۳۲,۰۰۰ ۶,۲۶۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۰۱۶,۰۰۰ ۷,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۴,۵۳۲,۰۰۰ ۶,۲۶۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۰۱۶,۰۰۰ ۷,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۴,۵۳۲,۰۰۰ ۶,۲۶۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۰۱۶,۰۰۰ ۷,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۳ آبان ۷ آبان ۴ شب BB ۴,۵۳۲,۰۰۰ ۶,۲۶۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۰۱۶,۰۰۰ ۷,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۴ آبان ۸ آبان ۴ شب BB ۴,۵۳۲,۰۰۰ ۶,۲۶۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۰۱۶,۰۰۰ ۷,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۴,۶۰۲,۰۰۰ ۶,۳۳۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۰۸۶,۰۰۰ ۷,۳۰۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲۵ مهر ۲۹ مهر ۴ شب BB ۴,۶۵۲,۰۰۰ ۶,۳۸۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۳۶,۰۰۰ ۷,۳۵۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲ آبان ۷ آبان ۵ شب BB ۴,۹۶۶,۰۰۰ ۷,۱۳۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۵۷۱,۰۰۰ ۸,۳۴۵,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
هتل اونیو در قلب دبی اتاق هایی با تهویه مطبوع و تلویزیون تخت ارائه می دهد. این هتل استخر بالای پشت بام با نمای پانورامیک از شهر در اختیار دارد. فرودگاه دبی هم 3.9 کیلومتر با اینجا فاصله دارد. اتاق های هتل اونیو دارای دکوراسیون مدرن با رنگ های گرم و مبلمان شیک اروپایی هستند. همه اتاق ها دارای میز کار، مینی بار و چای/قهوه ساز می باشند. رستوران 24 ساعته Seven Manhattan با غذاهای بین المللی و بوفه صبحانه پذیرای شماست. میهمانان می توانند از استیک های گریل شده و غذاهای دریایی هم در Gold Rush که غذاهایی با تم آمریکایی سرو می کند لذّت ببرند. این هتل با پذیرش 24 ساعته امکان هماهنگی گشت های شهری به جاذبه های اصلی دبی را فراهم کرده است. اونیو همچنین مرکز فیتنس، مغاره کادو فروشی و امکان اجاره خودرو نیز در اختیار دارد. ایستگاه مترو الرقه فقط چند قدم از هتل فاصله دارد. مرکز خرید دیره سیتی سنتر هم در 1.4 کیلومتری هتل واقع شده در حالیکه باشگاه قایق رانی و گلف دبی هم 2.3 کیلومتر از هتل اونیو فاصله دارد. دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
امکانات :
بیرونی: استخر روباز، تراس
فعالیت ها: بیلیارد، دارت، مرکز فیتنس، نایت کلاب/دی جی
غذا و نوشیدنی: رستوران، بار، رستوران(سفارش غذا به صورت جدا)، رستوران(بوفه)
اینترنت: رایگان! وای فای در تمام قسمت های هتل بدون هیچ هزینه ای موجود است.
پارکینگ: رایگان! پارکینگ رایگان خصوصی در محل امکان پذیر است(نیازی به رزرو نیست.)
خدمات: سرویس اتاق، اجاره اتومبیل، تاکسی به فرودگاه(اضافه بها)، پذیرش 24 ساعته، تبدیل ارز،منشی تور، نگهداری چمدان ها، لباسشویی، خشکشویی، خدمات اتو، ماشین برق کفش، سرویس پیشخدمت(زن) روزانه، امکانات برگزاری نشست ها/ضیافت ها، مرکز تجارت، فاکس/فوتوکپی،مرکز زیبایی/آرایشگاه، مغازه کادو فروشی
عمومی: روزنامه، گاوصندوق، مغازه(در هتل)، اتاق های بدون سیگار، اتاق های خانواده، آسانسور، اتاق های عایق صدا، مکان مخصوص سیگار کشیدن
زبان ها: فیلیپینی، هندی، انگلیسی، عربی
نمایش بیشتر

*هتل 4 ستاره اونیو دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
هنوز کاربری به این هتل چهار ستاره امتیاز نداده . شما اولین نفر باشید.
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

" موقعیت عالی، کارکنان خوب، اتاق های تمیز، خدمات کامل، و قیمت مناسبی داره. من این هتل رو به همه توصیه می کنم. از غذا، کلوب شبانه و دکوراسین اتاق لذت خواهید برد. یک برنامه مفید برای جاهای دیدنی دبی داره که در صورتی که درخواست بدین می تونن شما رو به یک گردش فوق العاده ببرند.
"
مفید بود ؟ تشکر
" اتاق ها تمیز نیستند، بعضی از اثاثیه اتاق خیلی قدیمی هستند، حمام هم تمیز نیست. اما شب می تونید از کلوب انگلیسی یا عربی لذت ببرید. قیمت غذا ها گرونه، اما گروه موسیقی و فضای خوبی داره.
"
مفید بود ؟ تشکر
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 4 ستاره اونیو دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 4 ستاره اونیو دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
بستن
بهترین و رمانتیک ترین میز هایی که برای قرار های دونفره در دبی می توان رزرو کرد
بهترین نمایش موسیقی برادوی در تئاتر شهر دبی
اینترنت وای فای رایگان در دبی برای عید قربان
سفر به دبی
مسئولان امارات به زودی مجوز فعالیت نیروگاه هسته‌ای باراکا را صادر می‌کنند
شرکت های ساختمانی برتر در دبی
اعلام نتایج آراء انتخابات ریاست جمهوری در حوزه دبی و امارتهای شمالی
مترو دبی
اطلاعات گردشگری دبی و نکات مربوط به سفردبی
چگونه ورود و خروج حیوانات خانگی به امارات

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 4 ستاره اونیو دبی

لطفا منتظر بمانید...