هتل 3 ستاره پالم هتل دبی

Dubai Palm Hotel

شما اولین امتیاز دهنده باشید من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان الموتینه، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ایران ایر ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۳,۳۰۹,۰۰۰ ۴,۰۵۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۵۹,۰۰۰ ۴,۳۵۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۳,۳۰۹,۰۰۰ ۴,۰۵۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۴۵۹,۰۰۰ ۴,۳۵۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۶ آبان ۹ آبان ۳ شب BB ۳,۳۰۹,۰۰۰ ۴,۰۵۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۴۵۹,۰۰۰ ۴,۳۵۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۱ آبان ۴ آبان ۳ شب BB ۳,۵۳۹,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۸۹,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۴ آبان ۷ آبان ۳ شب BB ۳,۵۳۹,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۶۸۹,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲۹ مهر ۲ آبان ۳ شب BB ۳,۵۳۹,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۸۹,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۳۰ مهر ۳ آبان ۳ شب BB ۳,۵۳۹,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۸۹,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۳,۵۳۹,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۸۹,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۳ آبان ۶ آبان ۳ شب BB ۳,۵۳۹,۰۰۰ ۴,۲۸۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۶۸۹,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۳,۵۵۷,۰۰۰ ۴,۵۴۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۵۷,۰۰۰ ۴,۹۴۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۳,۵۵۷,۰۰۰ ۴,۵۴۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۵۷,۰۰۰ ۴,۹۴۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۳,۵۵۷,۰۰۰ ۴,۵۴۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۷۵۷,۰۰۰ ۴,۹۴۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۳,۶۰۹,۰۰۰ ۴,۳۵۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۷۵۹,۰۰۰ ۴,۶۵۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲۹ مهر ۳ آبان ۴ شب BB ۳,۷۸۷,۰۰۰ ۴,۷۷۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۸۷,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۳۰ مهر ۴ آبان ۴ شب BB ۳,۷۸۷,۰۰۰ ۴,۷۷۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۸۷,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۳,۷۸۷,۰۰۰ ۴,۷۷۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۸۷,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۳,۷۸۷,۰۰۰ ۴,۷۷۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۸۷,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۳ آبان ۷ آبان ۴ شب BB ۳,۷۸۷,۰۰۰ ۴,۷۷۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۹۸۷,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۴ آبان ۸ آبان ۴ شب BB ۳,۷۸۷,۰۰۰ ۴,۷۷۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۹۸۷,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۳,۸۵۷,۰۰۰ ۴,۸۴۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۰۵۷,۰۰۰ ۵,۲۴۷,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲ آبان ۷ آبان ۵ شب BB ۴,۰۳۵,۰۰۰ ۵,۲۷۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۸۴,۰۰۰ ۵,۷۷۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
هتل دبی پالم در خیابان الموتینه در قلب مراکز خرید دبی قرار دارد. 2 رستوران و 5 نایت کلاب هم برای میهمانان تدارک دیده شده است. رستوران Kalpakavadi با غذاهایی از جنوب هند با ترکیبات تازه در خدمت شما می باشد. هتل دبی پالم همچنین رستوران Residence در کنار استخر در اختیار دارد که غذاهای بین المللی و محلی سرو می نماید. اتاق های مجهز به تهویه مطبوع هتل به مبلمان مدرنی مجهز می باشند و شامل بالکن، تلویزیون ماهواره ای و یخچال هستند. فرودگاه بین المللی دبی با خودرو 10 دقیقه از اینجا فاصله دارد. دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
امکانات :
فعالیت ها: نایت کلاب/دی جی
غذا و نوشیدنی: رستوران، بار، رستوران(سفارش غذا به صورت جدا)
اینترنت: رایگان! وای فای در تمام قسمت های هتل بدون هیچ هزینه ای موجود است.
پارکینگ: پارکینگ عمومی در نزدیکی هتل با پرداخت هزینه اضافی امکان پذیر است(نیازی به رزرو نیست.)
عمومی: اتاق های بدون سیگار، اتاق های خانواده، آسانسور، تهویه مطبوع
زبان ها: انگلیسی، عربی
نمایش بیشتر

*هتل 3 ستاره پالم هتل دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
هنوز کاربری به این هتل سه ستاره امتیاز نداده . شما اولین نفر باشید.
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 3 ستاره پالم هتل دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 3 ستاره پالم هتل دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 3 ستاره پالم هتل دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
بستن
نمایشگاه هدایا دبی
سفر دبی در تابستان
سوپرایز تابستانی دبی 2018
اطلاعات گردشگری دبی و نکات مربوط به سفردبی
10 کاری که نباید در دبی انجام دهید
موزه لوور فرانسوی در ابوظبی
تاکسی های پرنده بدون سرنشین اهانگ در دبی راه اندازی میشوند
برج خلیفه دبی صورتی شد
نکات ایمنی مهم در سفر به دبی
7 کاری که باید در دبی مارینا انجام دهید

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 3 ستاره پالم هتل دبی

لطفا منتظر بمانید...