هتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی

Citymax Hotel Bur Dubai

شما اولین امتیاز دهنده باشید من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان الکویت
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فاهتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی - Citymax Hotel Bur Dubai - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ایران ایر ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۴,۱۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ایران ایر ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۴,۱۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
ایران ایر ۶ آبان ۹ آبان ۳ شب BB ۴,۱۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
ماهان ۲۷ مهر ۳۰ مهر ۳ شب BB ۴,۳۶۳,۰۰۰ ۵,۹۳۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲۸ مهر ۱ آبان ۳ شب BB ۴,۳۶۳,۰۰۰ ۵,۹۳۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۱ آبان ۴ آبان ۳ شب BB ۴,۳۶۳,۰۰۰ ۵,۹۳۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ماهان ۴ آبان ۷ آبان ۳ شب BB ۴,۳۶۳,۰۰۰ ۵,۹۳۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
ماهان ۲۹ مهر ۲ آبان ۳ شب BB ۴,۳۶۳,۰۰۰ ۵,۹۳۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ماهان ۳۰ مهر ۳ آبان ۳ شب BB ۴,۳۶۳,۰۰۰ ۵,۹۳۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ماهان ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۴,۳۶۳,۰۰۰ ۵,۹۳۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ماهان ۳ آبان ۶ آبان ۳ شب BB ۴,۳۶۳,۰۰۰ ۵,۹۳۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۹ روز مانده
ماهان ۲۵ مهر ۲۸ مهر ۳ شب BB ۴,۴۰۳,۰۰۰ ۵,۹۷۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲۶ مهر ۲۹ مهر ۳ شب BB ۴,۴۰۳,۰۰۰ ۵,۹۷۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۴,۴۳۳,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
ایران ایر ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۴,۶۵۵,۰۰۰ ۶,۷۴۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ایران ایر ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۴,۶۵۵,۰۰۰ ۶,۷۴۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ایران ایر ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۴,۶۵۵,۰۰۰ ۶,۷۴۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
ماهان ۲۶ مهر ۳۰ مهر ۴ شب BB ۴,۸۸۵,۰۰۰ ۶,۹۷۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲۷ مهر ۱ آبان ۴ شب BB ۴,۸۸۵,۰۰۰ ۶,۹۷۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲۸ مهر ۲ آبان ۴ شب BB ۴,۸۸۵,۰۰۰ ۶,۹۷۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲۹ مهر ۳ آبان ۴ شب BB ۴,۸۸۵,۰۰۰ ۶,۹۷۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ماهان ۳۰ مهر ۴ آبان ۴ شب BB ۴,۸۸۵,۰۰۰ ۶,۹۷۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ماهان ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۴,۸۸۵,۰۰۰ ۶,۹۷۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ماهان ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۴,۸۸۵,۰۰۰ ۶,۹۷۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ماهان ۳ آبان ۷ آبان ۴ شب BB ۴,۸۸۵,۰۰۰ ۶,۹۷۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۹ روز مانده
ماهان ۴ آبان ۸ آبان ۴ شب BB ۴,۸۸۵,۰۰۰ ۶,۹۷۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
ماهان ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۴,۹۵۵,۰۰۰ ۷,۰۴۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
ماهان ۲۵ مهر ۲۹ مهر ۴ شب BB ۵,۰۰۵,۰۰۰ ۷,۰۹۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲ آبان ۷ آبان ۵ شب BB ۵,۴۰۸,۰۰۰ ۸,۰۱۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
هتل سیتی مکس با خودرو 10 دقیقه تا مرکز تجارت جهانی فاصله دارد و برج تجارت برجمان هم در عرض 5 دقیقه با خودرو قابل دسترسی است. وای فای رایگان هم در سراسر هتل موجود می باشد. همه اتاق ها به محل کار و سوکت های جهانی، گاوصندوق بزرگ، تلویزیون تخت و چای/قهوه ساز مجهز هستند. تخت خواب ها با تشک لوکس، یک خواب راحت پس از پشت سر گذاشتن روزی شلوغ و خسته کننده را به شما پیشنهاد می دهد. حمّام نیز داخل اتاق ها قرار دارد. میهمانان می توانند از انواع رستوران ها، رستوران هندی، آسیایی و اسپرت به همراه کافی شاپ 24 ساعته لذّت ببرند. فرودگاه بین المللی دبی هم 20 دقیقه با خودرو از اینجا فاصله دارد. پارکینگ رایگان نیز در محل موجود می باشد. بر دبی مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به صحرا، گردش و تجارت می باشد.
امکانات :
بیرونی: استخر روباز
فعالیت ها: بیلیارد، دارت، مرکز فیتنس
غذا و نوشیدنی: رستوران، بار، رستوران(سفارش غذا به صورت جدا)، رستوران(بوفه)
اینترنت: رایگان! وای فای در تمام قسمت های هتل بدون هیچ هزینه ای موجود است.
پارکینگ: رایگان! پارکینگ رایگان خصوصی در محل امکان پذیر است(نیازی به رزرو نیست.)
خدمات: سرویس اتاق، دستگاه خرید خودکار نوشیدنی، دستگاه خرید خودکار تنقلات، پذیرش 24 ساعته، تبدیل ارز،منشی تور، نگهداری چمدان ها، لباسشویی، خشکشویی، فاکس/فوتوکپی
عمومی: روزنامه، گاوصندوق، اتاق های بدون سیگار، امکانات ویژه میهمانان معلول، آسانسور
زبان ها: فیلیپینی، هندی، انگلیسی، عربی
نمایش بیشتر

*هتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
هنوز کاربری به این هتل سه ستاره امتیاز نداده . شما اولین نفر باشید.
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
بستن
کمپانی داماک پروپرتیز
10 جاذبه‌ی دیدنی دبی - تاپ تن
تور دبی گردش با قایق
تاج اکسپرس در تئاتر دبی ، تاج اکسپرس
بیست راه از بهترین راه های لذت بردن از سفر به دبی-قسمت دوم
بهترین نمایش موسیقی برادوی در تئاتر شهر دبی
7 کاری که باید در دبی مارینا انجام دهید
بهترین پارک های آبی دبی
مسابقه بزرگ شتر سواری به زودی در دبی برگزار می‌شود
برنامه حذف پنجره از هواپیماهای امارات

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 3 ستاره سیتی مکس بر دبی

لطفا منتظر بمانید...