هتل 3 ستاره سنت جورج دبی

St.George Hotel

شما اولین امتیاز دهنده باشید من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
الراس، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فاهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ایران ایر ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۳,۵۹۷,۰۰۰ ۴,۶۲۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۷۶,۰۰۰ ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۳,۵۹۷,۰۰۰ ۴,۶۲۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۷۷۶,۰۰۰ ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۶ آبان ۹ آبان ۳ شب BB ۳,۵۹۷,۰۰۰ ۴,۶۲۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۷۷۶,۰۰۰ ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۱ آبان ۴ آبان ۳ شب BB ۳,۸۲۷,۰۰۰ ۴,۸۵۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۰۶,۰۰۰ ۵,۲۱۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۴ آبان ۷ آبان ۳ شب BB ۳,۸۲۷,۰۰۰ ۴,۸۵۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۰۶,۰۰۰ ۵,۲۱۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۳,۸۲۷,۰۰۰ ۴,۸۵۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۰۶,۰۰۰ ۵,۲۱۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۳ آبان ۶ آبان ۳ شب BB ۳,۸۲۷,۰۰۰ ۴,۸۵۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۰۶,۰۰۰ ۵,۲۱۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۳,۸۹۷,۰۰۰ ۴,۹۲۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۲۸۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۳,۹۴۱,۰۰۰ ۵,۳۱۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۷۹,۰۰۰ ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۳,۹۴۱,۰۰۰ ۵,۳۱۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۷۹,۰۰۰ ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۳,۹۴۱,۰۰۰ ۵,۳۱۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۱۷۹,۰۰۰ ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۴,۱۷۱,۰۰۰ ۵,۵۴۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۰۹,۰۰۰ ۶,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۴,۱۷۱,۰۰۰ ۵,۵۴۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۰۹,۰۰۰ ۶,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۳ آبان ۷ آبان ۴ شب BB ۴,۱۷۱,۰۰۰ ۵,۵۴۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۰۹,۰۰۰ ۶,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۴ آبان ۸ آبان ۴ شب BB ۴,۱۷۱,۰۰۰ ۵,۵۴۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۰۹,۰۰۰ ۶,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۴,۲۴۱,۰۰۰ ۵,۶۱۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۴۷۹,۰۰۰ ۶,۰۹۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲ آبان ۷ آبان ۵ شب BB ۴,۵۱۵,۰۰۰ ۶,۲۳۳,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۱۲,۰۰۰ ۶,۸۲۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
سنت جورج با اتاق های جادار و نمای بی نظیری از دبی امکانات خود را به میهمانان تقدیم می کند. میهمانان می توانند از سرویس اتاق و کافی شاپ 24 ساعته بهره مند شوند. فرودگاه بین المللی دبی هم 10 دقیقه با هتل فاصله دارد. اتاق های هتل سنت جورج با نمای پانورامیک از دبی کریک شامل تهویه مطبوع و مینی بار بوده و میهمانان می توانند از اینترنت رایگان اینجا به مدّت یک ساعت بهره مند شوند. رستوران Tehran By Night و دیسکوی ویژه Top Exclusive در طبقه دهم با نمایی از دبی قدیم و جدید پذیرای میهمانان می باشند. سنت جورج از بازار طلا 5 دقیقه پیاده فاصله دارد. ایستگاه مترو الراس هم در 150 متری هتل قرار داشته و به مراکز تجاری و سرگرمی دبی متصّل می گردد. دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
امکانات :
فعالیت ها: بیلیارد
غذا و نوشیدنی: رستوران، بار
اینترنت: وای فای در سراسر هتل با هزینه 60 درهم برای 24 ساعت
پارکینگ: پارکینگ رایگان خصوصی در محل با پرداخت هزینه اضافی امکان پذیر است(نیازی به رزرو نیست.)
خدمات: سرویس اتاق، پذیرش 24 ساعته، تبدیل ارز،منشی تور، سرویس بلیط، نگهداری چمدان ها، سرویس نگهداری از کودک، لباسشویی، امکانات برگزاری نشست ها/ضیافت ها، مرکز تجارت، فاکس/فوتوکپی
عمومی: وای فای پولی، روزنامه، گاوصندوق، مغازه(در هتل)، اتاق های بدون سیگار، اتاق های خانواده، آسانسور، تهویه مطبوع
زبان ها: فیلیپینی، روسی، اندونزیایی، هندی، فرانسوی، انگلیسی، عربی
نمایش بیشتر

*هتل 3 ستاره سنت جورج دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
هنوز کاربری به این هتل سه ستاره امتیاز نداده . شما اولین نفر باشید.
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 3 ستاره سنت جورج دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 3 ستاره سنت جورج دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 3 ستاره سنت جورج دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
بستن
متوسط ​​حقوق در دبی برای بخش های مختلف شغلی
آیا خط هوایی Emirates واقعا به مردم بلیط پرواز رایگان می‌دهد؟
احداث پارک آبی بادی در ساحل جمیرا
آیا برای کار کردن در دبی باید مالیات پرداخت کنیم؟
سفر دبی از قشم
جمعیت و ملیت های دبی
سفر دبی با تور
انتقال یخ های قطب جنوب به دبی برای تامین آب شیرین
تور دبی : اسکی ، یک روز کامل !
کارهایی که در سال 2017 باید در دبی انجام دهید

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 3 ستاره سنت جورج دبی

لطفا منتظر بمانید...