هتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی

Golden Tulip Al Barsha

شما اولین امتیاز دهنده باشید من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
البرشا ، خیابان شیخ زائد
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فاهتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی - Golden Tulip Al Barsha - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ایران ایر ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۳,۸۲۸,۰۰۰ ۵,۰۸۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ایران ایر ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۳,۸۲۸,۰۰۰ ۵,۰۸۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
ایران ایر ۶ آبان ۹ آبان ۳ شب BB ۳,۸۲۸,۰۰۰ ۵,۰۸۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
ماهان ۲۷ مهر ۳۰ مهر ۳ شب BB ۴,۰۵۸,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲۸ مهر ۱ آبان ۳ شب BB ۴,۰۵۸,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۱ آبان ۴ آبان ۳ شب BB ۴,۰۵۸,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ماهان ۴ آبان ۷ آبان ۳ شب BB ۴,۰۵۸,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
ماهان ۲۹ مهر ۲ آبان ۳ شب BB ۴,۰۵۸,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ماهان ۳۰ مهر ۳ آبان ۳ شب BB ۴,۰۵۸,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ماهان ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۴,۰۵۸,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ماهان ۳ آبان ۶ آبان ۳ شب BB ۴,۰۵۸,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۹ روز مانده
ماهان ۲۵ مهر ۲۸ مهر ۳ شب BB ۴,۰۹۸,۰۰۰ ۵,۳۵۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲۶ مهر ۲۹ مهر ۳ شب BB ۴,۰۹۸,۰۰۰ ۵,۳۵۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۴,۱۲۸,۰۰۰ ۵,۳۸۹,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
ایران ایر ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵,۹۳۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ایران ایر ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵,۹۳۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ایران ایر ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵,۹۳۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
ماهان ۲۶ مهر ۳۰ مهر ۴ شب BB ۴,۴۷۸,۰۰۰ ۶,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲۷ مهر ۱ آبان ۴ شب BB ۴,۴۷۸,۰۰۰ ۶,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲۸ مهر ۲ آبان ۴ شب BB ۴,۴۷۸,۰۰۰ ۶,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲۹ مهر ۳ آبان ۴ شب BB ۴,۴۷۸,۰۰۰ ۶,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
ماهان ۳۰ مهر ۴ آبان ۴ شب BB ۴,۴۷۸,۰۰۰ ۶,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
ماهان ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۴,۴۷۸,۰۰۰ ۶,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
ماهان ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۴,۴۷۸,۰۰۰ ۶,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
ماهان ۳ آبان ۷ آبان ۴ شب BB ۴,۴۷۸,۰۰۰ ۶,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۹ روز مانده
ماهان ۴ آبان ۸ آبان ۴ شب BB ۴,۴۷۸,۰۰۰ ۶,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
ماهان ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۴,۵۴۸,۰۰۰ ۶,۲۳۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
ماهان ۲۵ مهر ۲۹ مهر ۴ شب BB ۴,۵۹۸,۰۰۰ ۶,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
ماهان ۲ آبان ۷ آبان ۵ شب BB ۴,۸۹۹,۰۰۰ ۷,۰۰۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
این هتل در 1 کیلومتری مجتمع تجاری امارات مال قرار دارد و استخر بالای پشت بام احاطه شده با صندلی های آفتاب گیری ارائه می دهد. گلدن تولیپ باشگاه و سونا نیز در اختیار دارد. همه اتاق تهویه مطبوع و میز کار داشته و به تلویزیون دیواری با کانال های ماهواره ای مهجز می باشند. میهمانان می توانند حمّام آفتاب بگیرند یا از سونا استفاده کنند. همچنین یک باشگاه برای یک ورزش سالم نیز در نظر گرفته شده است. بوفه تازه البرشا برای صبحانه، نهار و شام باز است.بار Locker Room Sports باربیکو های ویژه سرو می کند و تلویزیون LCD برای تماشای مسابقات ورزشی در نظر گرفته است. برای سرگرمی ها در هنگام شب، سری به نایت کلاب Catwalk بزنید. دبی مدیا سیتی و دهکده Knowledge از گلدن تولیپ 5 دقیقه با اتومبیل فاصله دارند. ایستگاه مترو البرشا هم در چند قدمی هتل بوده و آن را به مرکز شهر دبی و منقطه آزاد جبل علی متصل می نماید. این هتل پارکینگ زیرزمینی رایگان هم ارائه می دهد. البرشا مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به خرید، خرید لباس و برند های لوکس مبی باشد.
امکانات :
بیرونی: استخر روباز
فعالیت ها: زمین گلف(در 3 کیلومتری)، بیلیارد، دارت، سونا، مرکز فیتنس، اسپا و مرکز سلامتی، ماساژ، نایت کلاب/دی جی
غذا و نوشیدنی: رستوران، بار، صبحانه در اتاق
اینترنت: وای فای در مرکز تجارت با هزینه اضافی موجود است، وای فای در اتاق ها با هزینه اضافی موجود است.
پارکینگ: رایگان! پارکینگ رایگان خصوصی در محل امکان پذیر است(نیازی به رزرو نیست.)
خدمات: سرویس اتاق، اجاره اتومبیل، آژانس(رایگان)، تاکسی به فرودگاه(اضافه بها)، پذیرش 24 ساعته، تبدیل ارز،منشی تور، نگهداری چمدان ها، سرویس نگهداری از کودک، لباسشویی، خشکشویی، خدمات اتو، ماشین برق کفش، امکانات برگزاری نشست ها/ضیافت ها، مرکز تجارت، فاکس/فوتوکپی،مرکز زیبایی/آرایشگاه، مغازه کادو فروشی، امکانات اتاق VIP
عمومی: وای فای پولی، روزنامه، گاوصندوق، اتاق های بدون سیگار، اتاق های خانواده، آسانسور
زبان ها: اوکراینی، فیلیپینی، روسی، هندی، انگلیسی، آلمانی، بلغاری، عربی
نمایش بیشتر

*هتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
هنوز کاربری به این هتل چهار ستاره امتیاز نداده . شما اولین نفر باشید.
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

" این هتل به ایستگاه مترو و امارات مال نزدیکه. کارکنان و خدمات خوبی داره. صبحانه خوبه. پذیرش و ترخیص سریع انجام میشه. استخر خوبی روی پشت بام داره. هتل خیلی قدیمیه و به کمی نوسازی نیاز داره. در تمام روز اقامت ما به علت تعمیرات آب نبود. محوطه اطراف هتل هم تعریفی نداره.
"
مفید بود ؟ تشکر
" جای خوبی برای اقامته، کارکنانش رفتار دوستانه ای دارند و فضاش خیلی خوبه. هتل ساکت و لذت بخشیه. قطعا من دوباره برمی گردم و به دوستانم هم اطلاع میدم.
"
مفید بود ؟ تشکر
تصاویر ارسالی کاربران

هتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
بستن
IFLY تجربه بی نظیر پرواز
امارات تبدیل به بزرگترین استخدام کننده در خاورمیانه شده است
برنامه حذف پنجره از هواپیماهای امارات
تور های هوایی دبی
ساخت بزرگترین مجتمع تجاری جهان در دبی ، دبی اسکور
تاج اکسپرس در تئاتر دبی ، تاج اکسپرس
شرایط و قوانین ویزای امارات متحده عربی
هتل های دبی در منطقه دیره
بلندترین ساختمان جهان، بلندترین ساختمان لگوی جهان
پروژه جدید هتل اتریشی وینا هاوس در دیره دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل چهار ستاره گولدن تولیپ البرشا دبی

لطفا منتظر بمانید...