هتل چهار ستاره سافرون بوتیک

Saffron Boutique Hotel Dubi

شما اولین امتیاز دهنده باشید من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دبی-دیره خیابان عمر بن الخطاب-تقاطع برج ناهر
97142735555+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فاهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ماهان ۳۱ شهریور ۳ مهر ۳ شب BB ۳,۳۵۸,۰۰۰ ۴,۱۳۳,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۴۶,۰۰۰ ۴,۵۰۸,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ایران ایر ۳۱ شهریور ۳ مهر ۳ شب BB ۳,۳۶۴,۰۰۰ ۴,۱۳۹,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۵۲,۰۰۰ ۴,۵۱۴,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
ایران ایر ۱ مهر ۴ مهر ۳ شب BB ۳,۳۶۴,۰۰۰ ۴,۱۳۹,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۵۲,۰۰۰ ۴,۵۱۴,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
ایران ایر ۳ مهر ۶ مهر ۳ شب BB ۳,۳۶۴,۰۰۰ ۴,۱۳۹,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۵۲,۰۰۰ ۴,۵۱۴,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
ایران ایر ۴ مهر ۷ مهر ۳ شب BB ۳,۳۶۴,۰۰۰ ۴,۱۳۹,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۵۵۲,۰۰۰ ۴,۵۱۴,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
ماهان ۱ مهر ۴ مهر ۳ شب BB ۳,۳۶۸,۰۰۰ ۴,۱۴۳,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۵۶,۰۰۰ ۴,۵۱۸,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ماهان ۲ مهر ۵ مهر ۳ شب BB ۳,۳۷۸,۰۰۰ ۴,۱۵۳,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۶۶,۰۰۰ ۴,۵۲۸,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ماهان ۳ مهر ۶ مهر ۳ شب BB ۳,۳۷۸,۰۰۰ ۴,۱۵۳,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۶۶,۰۰۰ ۴,۵۲۸,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ماهان ۴ مهر ۷ مهر ۳ شب BB ۳,۳۷۸,۰۰۰ ۴,۱۵۳,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۵۶۶,۰۰۰ ۴,۵۲۸,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ایران ایر ۷ مهر ۱۰ مهر ۳ شب BB ۳,۴۷۸,۰۰۰ ۴,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۶۵۲,۰۰۰ ۴,۷۱۳,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
ایران ایر ۸ مهر ۱۱ مهر ۳ شب BB ۳,۵۹۱,۰۰۰ ۴,۵۹۲,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۷۵۱,۰۰۰ ۴,۹۱۳,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
ماهان ۳۱ شهریور ۴ مهر ۴ شب BB ۳,۶۱۶,۰۰۰ ۴,۶۴۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۶۷,۰۰۰ ۵,۱۴۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ایران ایر ۳۱ شهریور ۴ مهر ۴ شب BB ۳,۶۲۲,۰۰۰ ۴,۶۵۵,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۷۳,۰۰۰ ۵,۱۵۵,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
ایران ایر ۳ مهر ۷ مهر ۴ شب BB ۳,۶۲۲,۰۰۰ ۴,۶۵۵,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۷۳,۰۰۰ ۵,۱۵۵,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
ماهان ۱ مهر ۵ مهر ۴ شب BB ۳,۶۳۶,۰۰۰ ۴,۶۶۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۸۷,۰۰۰ ۵,۱۶۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ماهان ۲ مهر ۶ مهر ۴ شب BB ۳,۶۳۶,۰۰۰ ۴,۶۶۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۸۷,۰۰۰ ۵,۱۶۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ماهان ۴ مهر ۸ مهر ۴ شب BB ۳,۶۳۶,۰۰۰ ۴,۶۶۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۸۸۷,۰۰۰ ۵,۱۶۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ماهان ۳ مهر ۷ مهر ۴ شب BB ۳,۶۸۶,۰۰۰ ۴,۷۱۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۳۷,۰۰۰ ۵,۲۱۹,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
ایران ایر ۶ مهر ۱۰ مهر ۴ شب BB ۳,۷۳۶,۰۰۰ ۴,۸۸۱,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۹۷۲,۰۰۰ ۵,۳۵۵,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
ایران ایر ۷ مهر ۱۱ مهر ۴ شب BB ۳,۸۴۹,۰۰۰ ۵,۱۰۸,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۰۷۲,۰۰۰ ۵,۵۵۴,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
ایران ایر ۱۰ مهر ۱۵ مهر ۵ شب BB ۴,۴۸۲,۰۰۰ ۶,۳۴۰,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۷۲۷,۰۰۰ ۶,۸۲۸,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰

هتل سه ستاره سافرون بوتیک در شهر دبی و در فاصله ی 1.1 کیلومتری مرکز الغریر می باشد.

مرکز خرید برج های دوقلو در فاصله 1.3 کیلومتری این هتل می باشد.

این هتل دارای باغ، استخر روباز، مرکز تناسب اندام و وای فای رایگان است.

اتاق ها در این هتل دارای تهویه ی مطبوع، حمام اختصاصی، یخچال، کتری، وان، لوازم حمام و میز است. تمامی اتاق های این هتل دارای گاوصندوق و برخی از اتاق ها دارای منظره ای از شهر هستند. هر اتاق دارای یک اتاق نشیمن می باشد.

صبحانه روزانه شامل گزینه های اختیاری صبحانه قاره ای، قهوه، بوفه و آلاکارت می باشد.

میهمانان می توانند از نوشیدنی های بار و یا غذا در رستوان هتل لذت ببرند.

بوفه هتل یک تراس ارائه میدهد و شما می توانید از بازی دارت در آن لذت ببرید.

کارکنان هتل به زبان های عربی، انگلیسی، فرانسه و هندی در هنگام پذیرایی صحبت می کنند و آماده کمک در طول روز می باشند.

مسجد اعظم در فاصله 2.3 کیلومتری از این هتل است.

فرودگاه بین المللی دبی نیز در فاصله 5 کیلومتری این هتل است.


امکانات :

 • فضای باز

 • استخر روباز و محل گرفتن آفتاب

 • تراس

 • میز بیلیارد

 • سالن بدنسازی، سونا، اتاق بازی

 • رستوران با منو، بار، بوفه، اسنک بار

 • پارکینگ اختصاصی مجانی داخل مجموعه

 • سرویس اتاق

 • اجاره ماشین

 • میز پاسخگویی 24 ساعته

 • خشکشویی

 • سالن کنفرانس

 • آرایشگاه سیستم تهویه هوای مرکزی

 • اتاق های مخصوص افراد غیر سیگاری.


نمایش بیشتر

*هتل چهار ستاره سافرون بوتیک را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
هنوز کاربری به این هتل چهار ستاره امتیاز نداده . شما اولین نفر باشید.
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل چهار ستاره سافرون بوتیک بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل چهار ستاره سافرون بوتیک 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل چهار ستاره سافرون بوتیک
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
بستن
اطلاعات ضروری کل حمل و نقل دبی
زبان ، مذهب و واحد پول در دبی
اولین پلیس آهنی به پلیس دبی ملحق می شود
تور دبی : اسکی ، یک روز کامل !
نُه ایستگاه در امتداد کانال آبی دبی
هواپیمایی امارات طولانی ترین مسیر بدون توقف جهان، بین دبی و پاناما سیتی را پرواز می کند
هولدیگ مراس در دبی
کارهایی که در سال 2017 باید در دبی انجام دهید
پارادوکس های دبی
مرکز خرید جهانی دبی دستخوش طراحی مجدد می شود

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل چهار ستاره سافرون بوتیک

لطفا منتظر بمانید...