هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی

Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive

شما اولین امتیاز دهنده باشید من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دبی-شمال راس الخیمه-جزیره مرجان
97172020000+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فاهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ایران ایر ۳۰ مرداد ۲ شهریور ۳ شب BB ۵,۵۱۳,۰۰۰ ۵,۴۲۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۱۳,۰۰۰ ۵,۴۲۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۳۱ مرداد ۳ شهریور ۳ شب BB ۵,۵۲۳,۰۰۰ ۵,۴۳۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۲۳,۰۰۰ ۵,۴۳۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ماهان ۳۱ مرداد ۳ شهریور ۳ شب BB ۵,۵۵۳,۰۰۰ ۵,۴۶۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۵۳,۰۰۰ ۵,۴۶۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ماهان ۳۰ مرداد ۲ شهریور ۳ شب BB ۵,۵۸۳,۰۰۰ ۵,۴۹۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۸۳,۰۰۰ ۵,۴۹۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۲۴ شهریور ۲۷ شهریور ۳ شب BB ۵,۹۷۶,۰۰۰ ۵,۷۱۸,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲۶ روز مانده
HB ۵,۹۷۶,۰۰۰ ۵,۷۱۸,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۱۰ شهریور ۱۳ شهریور ۳ شب BB ۵,۹۷۶,۰۰۰ ۵,۷۱۸,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۹۷۶,۰۰۰ ۵,۷۱۸,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۲ شهریور ۶ شهریور ۴ شب BB ۶,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۲۷۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۲۷۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۳۰ مرداد ۳ شهریور ۴ شب BB ۶,۵۴۰,۰۰۰ ۶,۴۲۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۵۴۰,۰۰۰ ۶,۴۲۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ماهان ۳۰ مرداد ۳ شهریور ۴ شب BB ۶,۵۶۰,۰۰۰ ۶,۴۴۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۵۶۰,۰۰۰ ۶,۴۴۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ماهان ۳۱ مرداد ۴ شهریور ۴ شب BB ۶,۵۷۰,۰۰۰ ۶,۴۵۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۵۷۰,۰۰۰ ۶,۴۵۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۳۱ مرداد ۴ شهریور ۴ شب BB ۶,۵۸۰,۰۰۰ ۶,۴۶۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۵۸۰,۰۰۰ ۶,۴۶۶,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۷ شهریور ۱۱ شهریور ۴ شب BB ۶,۵۹۲,۰۰۰ ۶,۴۲۰,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۶,۵۹۲,۰۰۰ ۶,۴۲۰,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۷ شهریور ۱۱ شهریور ۴ شب BB ۶,۵۹۲,۰۰۰ ۶,۴۲۰,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۶,۵۹۲,۰۰۰ ۶,۴۲۰,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۹ شهریور ۱۳ شهریور ۴ شب BB ۶,۹۹۳,۰۰۰ ۶,۷۰۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۶,۹۹۳,۰۰۰ ۶,۷۰۷,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۲۴ شهریور ۲۸ شهریور ۴ شب BB ۷,۱۹۴,۰۰۰ ۶,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲۶ روز مانده
HB ۷,۱۹۴,۰۰۰ ۶,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۲۳ شهریور ۲۷ شهریور ۴ شب BB ۷,۱۹۴,۰۰۰ ۶,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۲۵ روز مانده
HB ۷,۱۹۴,۰۰۰ ۶,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۱۰ شهریور ۱۴ شهریور ۴ شب BB ۷,۱۹۴,۰۰۰ ۶,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۷,۱۹۴,۰۰۰ ۶,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰
ایران ایر ۱۰ شهریور ۱۴ شهریور ۴ شب BB ۷,۱۹۴,۰۰۰ ۶,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۷,۱۹۴,۰۰۰ ۶,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۱۷۳,۰۰۰

هتل پنج ستاره رکسوس باب البحر در راس الخیمیه دبی قرار دارد.

رستوران این هتل با غذاهای نامحدود و نوشیدنی های متنوع با 14 گزینه برای انتخاب روزانه در اختیار میهمانان قرار می گیرد.

این هتل در سواحل زیبا و بکر جزیره مرجان قرار دارد.

تمام اتاق ها و سوئیت های هتل دارای یک تلویزیون LCD، مینی بار و کتری برقی می باشد.

برخی از سوئیت ها دارای یک بالکن با چشم انداز زیبا از منظره دریا است.

رستوران هتل رکسوس باب البحر یک سالن غذاخوری با بوفه، 6 رستوران آلاکارت و 6 بار و سالن و 1 باشگاه شبانه روزی ارائه می دهد.

خدمات 24 ساعته اتاق نیز در دسترس می باشد.

میهمانان می توانند از استخر در فضای باز و خورشید گرفتن در سواحل لذت ببرند.

این هتل همچنین امکانات آبگرم، باشگاه کودکان و نوجوانان در اختیار میهمانان قرار می دهد.

مرکز شهر راس الخیمه 25 دقیقه با ماشین تا هتل رکسوس باب البحر فاصله دارد.

فرودگاه بین المللی دبی در فاصله 60 دقیقه با ماشین این هتل قرار دارد.

پارکینگ رایگان در این هتل دسترس می باشد.


امکانات :

رستوران، کافی شاپ، ترانسفر فرودگاهی، خشکشویی، صندوق امانات، تلویزیون کابلی/ماهواره ای، مینی بار رایگان، پارکینگاستخر سرپوشیده، تیم انیمیشن، باشگاه بدنسازیاینترنت بی سیم رایگان در لابی و اتاق ها


نمایش بیشتر

*هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
هنوز کاربری به این هتل پنج ستاره امتیاز نداده . شما اولین نفر باشید.
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
سایر هتل های پنج ستاره نزدیک به هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی
هتل پنج ستاره دابل تری بای هیلتون جزیره مرجان
DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island
1,7 کیلومتر - 3 دقیقه مشاهده مسیر
بستن
7 کاری که باید در دبی مارینا انجام دهید
مقایسه چرخ فلک های چشم لندن و چشم دبی
گرانترین لاستیک های جهان در دبی
تور دبی یک روزه به پارک آبی وایلد وادی
موتور سیتی به عنوان بهترین محل برای زندگی در دبی انتخاب شد
توریست هندی در سفر به دبی کشته شد
هولدیگ مراس در دبی
ساخت بزرگترین ترن هوایی در دبی
امارت شارجه
10 کاری که نباید در دبی انجام دهید

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی

لطفا منتظر بمانید...