هتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی

Sun & Sands Sea View Hotel

شما اولین امتیاز دهنده باشید من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دبی-خیابان الخلیج-نزدیک بیمارستان البراحه
97142343423+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فاهتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی - Sun & Sands Sea View Hotel - دبی فا

بیسان گشت مجری مستقیم تور دبی

لوگوی بیسان گشت ۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی
ایران ایر ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۸۳۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۲۹۲,۰۰۰ ۴,۰۱۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۸۳۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۲۹۲,۰۰۰ ۴,۰۱۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۶ آبان ۹ آبان ۳ شب BB ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۸۳۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۲۹۲,۰۰۰ ۴,۰۱۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۱ آبان ۴ آبان ۳ شب BB ۳,۴۳۰,۰۰۰ ۴,۰۶۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۲۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۴ آبان ۷ آبان ۳ شب BB ۳,۴۳۰,۰۰۰ ۴,۰۶۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۵۲۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۳۰ مهر ۳ آبان ۳ شب BB ۳,۴۳۰,۰۰۰ ۴,۰۶۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۲۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲ آبان ۵ آبان ۳ شب BB ۳,۴۳۰,۰۰۰ ۴,۰۶۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۲۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۳ آبان ۶ آبان ۳ شب BB ۳,۴۳۰,۰۰۰ ۴,۰۶۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۲۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۳,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۵۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۳۴,۰۰۰ ۴,۵۰۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۳,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۵۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۳۴,۰۰۰ ۴,۵۰۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ایران ایر ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۳,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۵۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۵۳۴,۰۰۰ ۴,۵۰۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۵ آبان ۸ آبان ۳ شب BB ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۱۳۴,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۵۹۲,۰۰۰ ۴,۳۱۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۳۰ مهر ۴ آبان ۴ شب BB ۳,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۴۸۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۶۴,۰۰۰ ۴,۷۳۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۱ آبان ۵ آبان ۴ شب BB ۳,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۴۸۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۶۴,۰۰۰ ۴,۷۳۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲ آبان ۶ آبان ۴ شب BB ۳,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۴۸۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۶۴,۰۰۰ ۴,۷۳۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۳ آبان ۷ آبان ۴ شب BB ۳,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۴۸۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۶۴,۰۰۰ ۴,۷۳۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۴ آبان ۸ آبان ۴ شب BB ۳,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۴۸۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۷۶۴,۰۰۰ ۴,۷۳۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۵ آبان ۹ آبان ۴ شب BB ۳,۷۱۱,۰۰۰ ۴,۵۵۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۸۳۴,۰۰۰ ۴,۸۰۲,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰
ماهان ۲ آبان ۷ آبان ۵ شب BB ۳,۸۵۲,۰۰۰ ۴,۹۰۸,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۰۶,۰۰۰ ۵,۲۱۶,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۰۰۰

هتل 3 ستاره سان اند سندز سی ویو در شهر دبی (منطقه دیره) می باشد.

این هتل در فاصله 15 دقیقه ای تا فرودگاه بین المللی دبی است.

فاصله این هتل تا کنوانسیون بین المللی و مرکز نمایشگاه 7.1 کیلومتر و تا برج خلیفه 9.7 کیلومتر می باشد.

دارای اتاق های مجلل با تهویه مطبوع، خدمات 24 ساعته، استخر روباز و تراس برای آفتاب گرفتن می باشد.

اتاقهای این هتل با رنگهای گرم طراحی شده و هر اتاق به صورت مجزا دارای تلویزیون صفحه تخت، مینی بار، حمام دارای لوازم آرایشی رایگان و سشوار می باشد.

سرویس برای هر اتاق موجود بوده و در رستوران هتل غذا بصورت آلاکارت و بوفه سرو می شود.

میهمانان در این هتل می توانند ماشین کرایه کرده و از پارکینگ رایگان هتل بهره ببرند.


امکانات :

سیستم تهویه مطبوع، حمام شخصی، تلویزیون LCD ، سالن نشیمن برای استراحت میهمانان،اینترنت بی سیم رایگان، اتاق های خانوادگی، مرکز آبگرم، اتاق غیر سیگاری ها،سرویس اتاق پذیرش 24 ساعته، کافه، پارکینگ رایگان


نمایش بیشتر

*هتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
هنوز کاربری به این هتل سه ستاره امتیاز نداده . شما اولین نفر باشید.
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان دبی فا ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • رستوران و خوراکی
 • سایر
 • ایستگاه مترو
بستن
آب مهمترین مشکل پیش روی امارات متحده عربی است
امارات یکی از پنج مقصد برتر مشاغل بین المللی برای مهاجرین
7 کاری که باید در دبی مارینا انجام دهید
اسپینس
IFLY تجربه بی نظیر پرواز
تور دبی یک شبه با اتوبوس های بزرگ (بیگ باس)
کمپانی داماک پروپرتیز
پرداخت غرامت بعد از کار در دبی فارغ از حقوق، مزایا و پاداش
پروژه جدید هتل اتریشی وینا هاوس در دیره دبی
تور برج خلیفه

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل سه ستاره سان اند سندز سی ویو دبی

لطفا منتظر بمانید...